Taekwondo Hall of FameĀ® Ceremony 2009

GM Chun Sang Sup

Country : South Korea

FOUNDER OF JIDOKWAN

GM Chun Sang Sup founded the Jidokwan originally called Chosun Yun Moo Kwan Kong Soo Do Bu